Home
พันธกิจ

พันธกิจ

จัดการศึกษาปฐมวัย(4-5 ปี) และการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6) ให้แก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง เสมอภาคและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โดย

1.  จัดการเรียนการสอนอย่างทั่วถึงให้กับประชาชนในเขตบริการ

2.  จัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งฝึกทักษะด้านการอ่านออก  เขียนได้ของนักเรียนให้มีความรู้พื้นฐานพอเพียงต่อการศึกษาในระดับสูงขึ้น

3.  จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  สภาพแวดล้อมของห้องเรียน  ให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้

4.  พัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาทั้งในด้านผู้เรียน  ด้านการจัดการเรียนการสอน   ด้านบริหารและการจัดการ   และด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้  โดยมีเป้าหมายหลักคือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ  เจตคติและคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกำหนด  ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนและการเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร  ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้  รวมทั้งอนุรักษ์และรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

5.  ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ    มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน

6.  ประสานกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาโรงเรียนและจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

7.  จัดกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีกิริยามารยาทงดงามเหมาะสมกับวัย