Home
ข้อมูลครูบุคลากร

ข้อมูลครูบุคลากร

        
ชื่อ-สกุล :นาง โฉมยงค์    สุขอนันต์
ตำหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประเภท :ข้าราชการครู
วิทยฐานะ :ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล :นาง สุพาณี    ทองสร้อย
ตำหน่ง :ครู
ประเภท :ข้าราชการครู
วิทยฐานะ :ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล :นาง สว่างจิตร์    รัตนบุรี
ตำหน่ง :ครู
ประเภท :ข้าราชการครู
วิทยฐานะ :ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล :นาง พรธิภา    หอมชื่น
ตำหน่ง :ครู
ประเภท :ข้าราชการครู
วิทยฐานะ :ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล :นาง ภาวนา    ส้มเขียวหวาน
ตำหน่ง :ครู
ประเภท :ข้าราชการครู
วิทยฐานะ :ชำนาญการ

ชื่อ-สกุล :นางสาว ชนิกานต์    วังวิเศษกุศล
ตำหน่ง :ครู
ประเภท :ข้าราชการครู
วิทยฐานะ :ชำนาญการ

ชื่อ-สกุล :นาง จุฑาทิพย์    รักษ์ศรีทอง
ตำหน่ง :ครู
ประเภท :ข้าราชการครู
วิทยฐานะ :ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ชื่อ-สกุล :นางสาว สิริวรรณ    ตุ่นหนู
ตำหน่ง :ครูผู้ช่วย
ประเภท :ข้าราชการครู
วิทยฐานะ :ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ชื่อ-สกุล :นางสาว เด่นนภา    โปฏกะรัตน์
ตำหน่ง :ครู (พนักงานงานราชการ)
ประเภท :พนักงานราชการ
วิทยฐานะ :ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ชื่อ-สกุล :นางสาว ศุทธิกานต์    พุมดวง
ตำหน่ง :ครูธุรการ
ประเภท :ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
วิทยฐานะ :ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ