Home
ประวัติ

ประวัติ

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
 
        โรงเรียนบ้านเกาะยวน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ที่ตั้ง หมู่ที่  4  ตำบลนาโพธิ์  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์  80110
 
 
         โรงเรียนบ้านเกาะยวนก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2493 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการนำของนายอ่ำ ปานสีนุ่น, นายนิล หอมหวน พร้อมกับราษฎรหมู่ที่ 3,4  ตำบลนาโพธิ์ เป็นผู้ช่วยกันสร้างขึ้นมามีขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร ใช้เสาไม้แดง หลังคามุงจากสาคู ไม่มีฝากั้นเป็นอาคารชั้นเดียว หลังคาทรงปั้นหยา เมื่อทางราชการมาเปิดเรียนได้ตีราคาประมาณ 5,000 บาท โรงเรียนนี้ได้รับการสนับสนุนจากราษฎรด้วยดี และได้ทำการสอนตามตารางสอนซึ่งทางราชการกำหนดไว้
 
          พ.ศ. 2499 คณะครูและราษฎรได้ช่วยกันขยายอาคารเรียนให้กว้างขวางขึ้นโดยมีขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร ใช้เลาไม้แดง หลังคามุงกระเบื้อง ฝากั้นไม้ยาง ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทางราชการได้ออกเงินสมทบ 5,000 บาท นอกนั้นคณะครูและราษฎรได้จัดทำสร้างโต๊ะครู ม้านั่งนักเรียนจนมีจำนวนพอเพียง ต่อมาในปี พ.ศ. 2507 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณในการสร้างอาคารเรียนเป็นเงิน 75,000 บาท สร้างอาคารถาวรแบบ ป.1 ก. จำนวน 3 ห้องเรียน ส้วม เสาธงชาติ อาคารนี้เปิดใช้เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2508
 
          พ.ศ. 2508 สภาตำบลนาโพธิ์ โดยโครงการ ป.ช.ล.ด. ใช่ต่อเติมอาคารเรียน จำนวน 1 ห้องเรียน 70,000 บาท รวมเป็น 4 ห้องเรียน
 
          พ.ศ. 2521 ทางราชการขยายชั้นเรียนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 เป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และได้รับงบประมาณจากทางราชการ 165,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 จำนวน 3 ห้องเรียนและงบประมารสร้างส้วมจำนวน 3 ที่นั่งด้วย
 
          พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน 2 ห้องเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา โรงเรียนบ้านเกาะยวนได้รับความช่วยเหลือจากราษฎรและหน่วยงานอื่นๆอาทิ น.พ.ค.บริษัทเอ.เอส ช่วยปรับปรุงพื้นที่ของโรงเรียน ราษฎรช่วยทำรั้วโรงเรียนช่วยสร้างสวนป่าให้มีบรรยากาศที่ร่มรื่น
 
          พ.ศ. 2524 ทางราชการจัดสรรงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน 2 ห้องเรียน คระครูช่วยบริจาคเงินซื้อน้ำมันเพื่อปรับสนาม โดยมีรถของ น.พ.ค. นครศรีธรรมราชมาช่วยปรับพื้นที่
 
          พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ  สปช. 601/25226  ราคา 280,000 บาท และได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช. 601/25226  ราคา 35,000 บาท
 
          พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณชุดบ่อเลี้ยงปลา 40,000 บาท และสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/2546 เป็นเงิน 40,000
 
          พ.ศ. 2531 ได้ปรับปรุงตัดถนนภายในโรงเรียน จัดหาโต๊ะสำหรับนั่งรับประทานอาหารได้จำนวน 8 ตัว พร้อมเก้าอี้ 72 ตัวและติดตั้งไฟฟ้าอาคารเรียนใหม่
 
          พ.ศ. 2532 จัดสร้างสนามฟุตบอล สนามวอลเลย์บอล และได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนใหม่ วงเงิน 200,000 บาท
 
          พ.ศ. 2533 ได้รับงบพัฒนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 2 สร้างหอกระจายข่าว วงเงิน 20,000 บาท
 
          พ.ศ. 2534  ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน สร้างที่นั่งใต้ต้นไม้ขนาด 25 ตารางเมตร วงเงิน 10,000 บาทปรับปรุงสวนป่า ขุดบ่อ 1 บ่อ เพื่อช่วยเหลือชุมชนโดย ก.ร.ป กลาง นพด.44 ขุดบ่อน้ำตื้นจัดสร้างห้องโสดฯ มีโทรทัศน์ วีดีทัศน์
 
          พ.ศ. 2536 ได้รับเงินบริจาคสร้างเสาธงชาติ จากคุณสายศรี หนูนิลิลคิดเป็นเงิน
 
30,000 บาท
 
          พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณซ่อมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก. จำนวน 3 ห้องเรียน ในวงเงิน 87,300 บาท